by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгалд даатгуулсан тохиолдолд энэ зардлаас сэргийлэх боломжтой болж байгаа юм. Хүний нутагт, тэр тусмаа өмнө нь очиж байгаагүй газарт танд  ямарваа гэнэтийн осолд өртөхгүй гэх баталгаа байхгүй шүү дээ.

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Гадаадад зорчигчдын даатгал хэдэн насны хүүхдүүд даатгуулах боломжтой вэ?


  • Аяллын болон богино хугацаатай албан ажилд явж буй бүх насны хүмүүс даатгуулах боломжтой.


Гадаадад зорчигчдын даатгалд юу даатгуулж болох вэ?


  • Зорчигч та  амь нас, эрүүл мэндээ тус даатгалд даатгуулна.


Таныг ямар эрсдэлүүдээс даатгадаг вэ?


Гадаадад зорчигчдын даатгал таныг дараах эрсдэлээс даатгана.

  • Гэнэтийн осолд өртөж түргэн тусламжийн болон эмнэлэгт хандаж эмчилгээ үйлчилгээ авах.

 

Гадаад зорчигчдын даатгалын эрсдэл
Даатгалын үнэлгээ /$/ 15000 30000 40000 50000
Зорчих улс Япон, АНУ, Канад, Австрали, Баруун Европын орнуудаас бусад орнууд Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад  орнууд Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд Дэлхийн
бүх
орнууд
Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх Үнэлгээ хүртэл
Амбулаториор эмчлүүлэх
Амбулаториор эмчлүүлэх ӨХХ Эхний үзлэгийн 50 ам доллар
Шүдний эмчилгээ Нэг шүдэнд 100 ам доллараас хэтрэхгүй
Эмнэлгийн тээвэрлэлт 7000$ хүртэл 12000$ хүртэл 15000$ хүртэл 20000$ хүртэл
Шарил буцаах 5000$ хүртэл 7000$ хүртэл 10000$ хүртэл 12000$ хүртэл
Тээш саатах
Багадаа 6 цагийн тээш сааталт 200$ хүртэл 300$ хүртэл 400$ хүртэл
Тасралтгүй 72 цагийн тээш сааталт 150$ хүртэл 150$ хүртэл
Нислэг саатах
Багадаа 6 цагийн нислэг сааталт 100$ хүртэл 100$ хүртэл
Тасралтгүй 72 цагийн нислэг сааталт 100$ хүртэл 100$ хүртэл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


Даатгалын үнэлгээ /$/  15000 +10000  30000+10000  40000+10000  50000+10000
Зорчих улс Япон, АНУ, Канад, Австрали, Баруун Европын орнуудаас бусад орнууд Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад  орнууд Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд Дэлхийн бүх орнууд

 

#    ХУРААМЖ:

 

Хоногийн тоо Даатгалын хураамж
1-4 $       2.70 $       3.60 $       4.50 $       5.40
5-9 $       5.40 $       7.65 $       8.10 $     10.80
10-12 $       7.20 $     10.80 $     11.70 $     13.50
13-15 $       9.00 $     12.60 $     14.40 $     17.10
16-22 $     12.60 $     18.00 $     19.80 $     22.50
23-30 $     16.20 $     23.40 $     25.20 $     31.50
31-40 $     19.80 $     26.10 $     28.80 $     36.00
41-60 $     29.70 $     38.70 $     40.50 $     54.00
61-90 $     45.00 $     57.60 $     60.30 $     81.00

 

Даатгуулагч гэр бүлийн хамт даатгуулж байгаа тохиолдолд дараах байдлаар хураамжийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.


Ам бүлийн тоо Хураамжийн хөнгөлөлтийн хувь
Даатгуулагч гэр бүлийн хамт /эхнэр нөхөр/ 10%
Даатгуулагч гэр бүл, 1 хүүхдийн хамт 12%
Даатгуулагч гэр бүл, 2 хүүхдийн хамт 13%
Даатгуулагч гэр бүл, 3 хүүхдийн хамт 14%
Даатгуулагч гэр бүл, 4 хүүхдийн хамт 15%

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal