by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Таны ур чадвараас гадна замын хөдөлгөөнд оролцож буй бусад жолооч нарын болгоомжгүй, туршлагагүй байдал таны машины бүрэн бүтэн байдалд аюул учруулж байдаг.

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:

Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хэн даатгуулах боломжтой вэ?


 • Тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг жолооч бүр даатгуулах боломжтой.

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд ямар  төрлийн тээврийн хэрэгсэл даатгуулж болох вэ?


 • B, C, Д  ангиллын тээврийн хэрэгсэл
 • Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол
Даатгалын эрсдэл Хамгаалалтын нөхцлүүд
Economic Economic plus Standard Standard plus Premium
Экономик Экономик + Стандарт Стандарт+ Премиум
1 Байгалийн эрсдэл 80% 100% 100% 100% 100%
2 Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт 80% 100% 100% 100% 100%
3 Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл 80% 90% 100% 100% 100%
4 Зориулалтын гражид байх үед сантехникийн уснаас учирсан хохирол 90% 100% 100% 100%
5 Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл 80% 90% 100% 100%
6 Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол 70% 90% 100% 100%
7 Ослын бус үед зөвхөн салхины шил, цонхны шил хагарах, гэмтэх / жилд 2 удаа / 90% 100% 100%
8 Жолоо шилжүүлэх үеийн 70% 90% 100%
9 Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл 50% 70% 90%
10 Жолоочийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) нийт 100.0₮ хүртэл нийт 200.0₮ хүртэл нийт 500.0₮ хүртэл
11 Зорчигчийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд)
12 Эд ангийн хулгайн эрсдэл 80% 100%
13 Их биеийн хулгайн эрсдэл 80% 100%
14 Хулгайн сэдлээр учруулсан хохирол 90% 100% 100%
15 Нэмэлт зардлын даатгал*  (гэрээний хугацаанд)  нийт 200.0₮ хүртэл 400.0 хүртэл  нийт 500.0₮ хүртэл
16 Өөрийн буруугаас учирсан тохиолдолд дээрхи нөхөн төлбөрийн хэмжээг дараах хэмжээгээр бууруулна. 20% 20% 10% 5% / 0% 0%
17 Хураамжийн хувь 0.80% 1.00% 1.50% 2.20% 3.00%
#    ҮНЭЛГЭЭ:

Даатгалын үнэлгээ


 • Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагч, даатгагч харилцан тохиролцоно.
#    НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХГҮЙ НӨХЦӨЛ:

Дараах тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгохоос татгалзана. Үүнд:


 • Даатгалын тухай хуулийн 8.5 –д заасан үндэслэлүүд
 • Даатгалын тохиолдлын үед эрсдэлийг таслан зогсоох арга хэмжээ аваагүй буюу хохирлыг санаатайгаар ихэсгэсэн нь тогтоогдсон бол (Эрсдэлийг бууруулах, таслан зогсоох арга хэмжээ авах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн, эсхүл энэхүү арга хэмжээг авснаар өөрт учрах хохирол нь эрсдэлээс учирч болох хохирлоос их болох нь илэрхий байвал энэ заалт хамаарахгүй.)
 • Даатгалын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол нэмэлт эрсдэлийн улмаас учирсан гарсан хохирол, нэмэлт зардал
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадна үүссэн хохирол
 • Даатгалын хураамж төлөөгүй байхад учирсан хохирол
 • Даатгуулагч Даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол
 • Хохирлоос үүдэн гарсан эдийн засгийн алдагдал
 • Даатгалын эрсдэлийн улмаас даатгалын зүйлийн байршиж буй газар, шороо, хөрс, агаар, газрын хэвлийн болон байгаль орчинд учирсан хохирол
 • Даатгалын зүйлийг гэмт хэргийн зорилгоор болон хууль бусаар ашиглаж явсан үед учирсан хохирол
 • Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, атомын, цөмийн, болон цацраг идэвхт эрсдэлүүдээс үүссэн хохирол
 • Ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага, дайн, дайны шинжтэй тэмцэл, хувьсгал, маргаан, булаан эзлэх, барьцаалах, баривчлан саатуулах, тэсрэх бөмбөг дэлбэлэх, террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол
 • Шалган турших зорилгоор эсвэл санаатайгаар ачааллыг хэтрүүлэх болон хэвийн бус байдлыг буй болгосон аливаа тохиолдлоос үүссэн хохирол
 • Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, сэтгэцийн эмгэг болон эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн хийсэн аливаа үйлдлээс үүдэн гарсан аливаа хохирол
 • Даатгалын тохиолдлын бус үед зайлшгүй сэргээн засварлахтай холбогдон гарах зардал
 • Даатгалын үнэлгээнээс давсан хохирол болон хохирлоос үүдсэн ашиг орлогын алдагдал
 • Даатгуулагч даатгагчидтай тохиролцолгүйгээр хохирлыг арилгасан, нөхөн сэргээсэн нь хохирлын бодит үнэлгээг тогтоох, батлах боломжгүй болгосон тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлөхгүй
 • Даатгалын зүйлд зориулалтын бус болон тусгай зөвшөөрөлгүй тоноглол, төхөөрөмжийг нэмэлтээр суулгаснаас үүдэн гарсан аливаа хохирол, түүний үр дагавар болох нь тогтоогдсон бол
 • Байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас учирсан хохирол

Тухайн даатгалын онцлогтой холбоотой дараах тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу зарим хэсгийг олгохоос татгалзана. Үүнд:


 • Даатгалын зүйлийн өмчлөл, эзэмшилд өөрчлөлт орсон талаар даатгагчид 15 хоногт багтаан мэдэгдээгүй үед учирсан хохирол
 • Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол улсын авто замын сүлжээнд ороогүй, маршрутын замаар зорчсон, гарц гарамгүй гол гаталснаас учирсан хохиролд
 • Даатгуулагч нэмэлт тоног төхөөрөмжөө даатгаагүй үед тэдгээрт учирсан хохирол
 • Техникийн бүрэн байдлыг хангаж яваагүйн улмаас үүдэн гарсан хохирол (Засгийн газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолын хавсралт МУ-ын замын хөдөлгөөний дүрмийн 3.4-д заасан заалтыг зөрчсөн болон хангаагүй бол)
 • Үйлдвэрлэлийн алдаа болон эд ангийг буруу суурилуулсан, угсарсан, задалснаас үүдэн гарсан болон тэдгээрийг засварласан зардал
 • Эдэлгээний болон ашиглалтын хугацаа дууссан, хэт хуучирсан материал, тоног төхөөрөмж ашигласнаас учирсан хохирол
 • Механик эвдрэл болон мотор цохисон, тэдгээрээс учирсан хохирол
 • Цахилгааны эсвэл электроникийн эвдрэл, гэмтэл, тэдгээрээс учирсан хохирол
 • Ан ав хөөх уралдааны зориулалтаар ашиглаж явснаас учирсан хохирол
 • Жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй, жолоодох эрх нь хасагдсан хүн жолоодсоноос учирсан хохирол
 • Дугуйнд учирсан хохирол (дугуйн бул буюу обуданд учирсан хохирлыг төлөх бөгөөд гадуур дотуур покрышка, хаймран дугуйнд учирсан хохирол)
 • Тусгай зөвшөөрөлгүй, эсвэл зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтэрсэн ачаа чиргүүл, шатамхай материал, химийн, тэсрэх бодис ачиж тээвэрлэснээс учирсан хохирол
 • Даатгалын зүйлийн дотор байсан эд зүйлс, тээвэрлэгдсэн ачаанд учирсан хохирол
 • Хүн тээвэрлэх зориулалтын бус автотээврийн хэрэгслээр хүн тээвэрлэсний улмаас учирсан хохирол
 • Даатгуулагч байгууллагатай хөдөлмөрийн гэрээ, Ажил гүйцэтгэх гэрээгүй хүн жолоодож явах үед учирсан хохирол
 • Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар болон бусад холбогдох байгууллагаас байгалийн үзэгдэлтэй холбоотойгоор сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгсөөр байтал замд гарснаас учирсан хохирол
 • Автотээврийн хэрэгслийг орхиж явахдаа Замын хөдөлгөөний дүрмийн 14.6 заалтын дагуу арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд
 • Замын хөдөлгөөний дүрмийн 14 дүгээр бүлэгт зааснаас бусад хэлбэрээр түр болон удаан хугацаагаар автотээврийн хэрэгслийг байрлуулсан.
 • Зориулалтын бус аргаар автотээврийн хэрэгслийг халаасан, асаасан, тээвэрлэсэн, тээвэрлүүлсэн, чирсэн, чирэгдсэн, түрсэн, түлхсэн мөн дээрх оролдлогуудыг хийх явцад учирсан хохирол.
 • Жолоочийн даатгалын тухай хуульд хамаарах хохирол.
 • Даатгуулагчтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дээрх гэрээний нөхцөл заалтанд өөрчлөлт орсон байж болно
Copyright © 2017 Ard Daatgal