by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч байгууллагын түрээслэх гэрээний үндсэн дээр эзэмшиж  байгаа барилга байгууламж, ойр орчмын талбай, дундын өмч, бусдын эд хөрөнгө тухайн байгууллагын...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор албан байгууллагын барилгын өмнө хүлээх хариуцлага
  • Олон нийтийн дундын өмч болон бусдын эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй үйлдэл, санаатай бус үйл ажиллагааны улмаас

Үндсэн эрсдэл

  • Түрээслэгчийн эд хөрөнгөд хохирол учруулах
  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд эд хөрөнгөд хохирол учруулах
  • Дундын өмчид хохирол учруулах

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг тухайн даатгалтай байрыг ашиглаж буй зориулалт, түрээсийн талбайн хэмжээг зах зээлийн жишгээр бизнесийн онцлогыг харгалзан даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal