by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа болон бараа бүтээгдэхүүний чанараас шалтгаалан гуравдагч этгээдийн...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Даатгуулагчийн санамсар боломгоомжгүй үйлдэл, санаатай бус үйл ажиллагааны улмаас.
  • Бусдын амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулах.
  • Бусдын эд хөрөнгөд хохирол учруулах.

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож болох бөгөөд хариуцлагын доод хязгаар 5.000.000 төгрөгнөөс багагүй байна.
Copyright © 2017 Ard Daatgal