by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч байгууллагат хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй ажилтны амь нас, эрүүл мэндэд ажил үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа осол гэмтэлд өртөж эрүүл мэндээрээ хохирсон тохиолдолд эмчлэх зардал эсвэл мөнгөн тэтгэмжээр нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:

 

Даатгалын зүйл:


  • Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй ажилтны амь нас, эрүүл мэндийн өмнө ажил олгогч болон түүний төлөөлөгчийн хүлээх хариуцлага

 

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Бүх төрлийн гэнэтийн осол
  • Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин
  • Мэргэжлээс үл шалтгаалах өвчин
Copyright © 2017 Ard Daatgal