by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагчийн хийж гүйцэтгэж буй барилгын ажлын улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд осол, гэмтэл учруулсан тохиолдолд сэргээн засварлах болон нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага;


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учрах эрсдэл
  • Бүх төрлийн гэнэтийн осол /дээрээс юм унах, угаартах, гал,  нуралт дэлбэрэлт, шаталт, юманд хавчигдах, шахуулах/

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


Гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын нийт хэмжээг даатгагч , даатгуулагч харилдан тохиролцох бас амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн хариуцлын хэмжээг тус тусад нь тогтооно.

Copyright © 2017 Ard Daatgal