by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагчийн тээвэрлэж буй бусдын эзэмшлийн ачаа, бараа тээвэрлэлтийн үеэр аливаа гэнэтийн ослын улмаас гэмтэж бэртсэн тохиолдолд ачаа барааны хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Үндсэн эрсдэл:


  • Галын эрсдэл
  • Байгалийн эрсдэл
  • Ажил мэргэжлийн алдааны эрсдэл


Нэмэлт эрсдэл:


  • Тээвэрлэлтийн үеийн /ахуйн / эрсдэл
  • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг бараа бүтээгдэхүүний тарифийн дагуу тогтооно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal