Жолоочийн даатгалын хураамж тооцох
Итгэлцүүр Итгэлцүүрийн тайлбар
Даатгуулах этгээд
Тээврийн хэрэгслийн ангилалаас хамаарсан суурь хураамж X0
Тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил И1
Өмнөх гэрээний хугацаанд даатгуулагчийн бүлэг, даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдолын тоо И2
Даатгалын баталгаанд дурдсан жолоочийн нас, авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлага И3
Даатгалын гэрээний хугацаа И4
Даатгуулагч даатгалын хураамжийн хэмжээг журамд зааснаас доогуур тогтоосон, эсхүл даатгалын нөхөн төлбөрийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөхүйц худал мэдүүлэг санаатай өгсөн нь тогтоогдвол И5
Тээврийн хэрэгслийг ашиглах жолоочийн тоо
И6
Тээврийн харэгслийн ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж, авто тээврийн хэрэгслийн даац, суудлын тоо И7
Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн төрөл И8
Чиргүүлтэй эсэх И9
Төлвөл зохих хураамж хэмжээ
Хураамж тооцсон томьёо