by

Төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа

“Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур

үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам”-ын

 

ДААТГАГЧИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

 

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

Үзүүлэлт Байвал зохих доод хэмжээ Дүн
Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын харьцаа 196% 242%
Зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгийн харьцаа 10% 18%
Copyright © 2017 Ard Daatgal