by

Даатгалын  тухай хуулиар даатгагч дараах үндэслэлээр нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу зарим хэсгийг олгохоос татгалзаж болно гэж заасан.

Үүнд:


 1. Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;
 2. Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
 3. Даатгалын гэрээнд зааснаас бусад шалтгаанаар хохирол гарсан;
 4. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн;
 5. Хууль тогтоомжид заасан  бусад үндэслэл.

 

Тухайн даатгалын  гэрээний онцлогтой холбоотой дараах тохиолдлуудад нөхөн төлбөрийг олгохоос татгалзана. Үүнд:


 1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадна үүссэн хохирол;
 2. Даатгуулагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол;
 3. Даатгалын эрсдэлийн улмаас байгаль орчинд учирсан хохирол;
 4. Даатгалын зүйлийг гэмт хэргийн зорилгоор болон хууль бусаар ашиглаж явсан үед учирсан хохирол;
 5. Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, атомын, цөмийн, болон цацраг идэвхит эрсдэлүүдээс үүссэн хохирол;
 6. Ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, террорист болон атомын, цөмийн, болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол;
 7. Даатгалын зүйлийн бүрэн бүтэн байдал хангаагүй, ашиглалтын горимыг зөрчсөн, даац ачаалал хэтрүүлснээс үүссэн хохирол;
 8. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, сэтгэцийн эмгэг болон эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн хийсэн аливаа үйлдлээс үүдэн гарсан аливаа хохирол;
 9. Даатгалын тохиолдолтой холбоогүй механик засвар үйлчилгээ, машины нөхцөл байдлыг сайжруулах болон тэдгээрийн үр дагавраас үүссэн хохирол;
 10. Даатгалын үнэлгээнээс давсан хохирол болон хохиролоос үүдсэн ашиг орлогын алдагдал;
 11. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн хохирол;
 12. Даатгалын зүйлийн зөвшөөрөгдсөн байршил өөрчлөгдсөн, бусдад түрээслэх, барьцаалуулах, зээлдүүлэх, ашиглуулах, тээвэрлэх мөн энэ тухай даатгагчид мэдэгдээгүй үед гарсан хохирол;
 13. Давагдашгүй хүчин зүйл буюу байгалийн гамшиг, газар хөдлөлтийн улмаас гэрээний нөхцөл биелэгдэх боломжгүй болох тохиолдол;
 14. Сэтгэл санааны хохирол.
Copyright © 2017 Ard Daatgal