by

 1. Замын цагдаагийн акт дүгнэлт тодорхойлолт
 2. Хувийн өргөдөл /эх хувиараа/
 3. Даатгалын гэрээт баталгаа /хуулбар/
 4. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ / хуулбар/
 5. Жолооны үнэмлэх /хуулбар 2 тал/
 6. Хохиролд орсон тээврийн хэрэгслийн хохирлын үнэлгээний тайлан /эх хувиараа/
 7. Байгууллагын авто машин жолоодож явсан бол байгууллагын тодорхойлолт
 8. Автомашин барьцаалсан зээлтэй бол зээлийн гэрээ
 9. Хөдөө орон нутагт даатгалын тохиолдол учирвал байж болох бүх арга хэмжээг авах /утсаар мэдэгдэх, зураг авах гэх мэт
 10. Хэрэв хүн гэмтсэн бол шүүх эмнэлгийн тодорхойлолт.
 1. Хувийн өргөдөл эсвэл байгууллагын албан   бичиг /эх хувиараа/
 2. Даатгалын Гэрээт баталгаа /хуулбар/
 3. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ /хуулбар/
 4. Жолооны үнэмлэх /хуулбар 2 тал/
 5. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан акт тодорхойлолт
 6. Мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын үнэлгээ  /эх хувиараа/
 • Мэргэшсэн жолооч, “С”, “D” ангиллын тээврийн хэрэгслийн жолооч жолоодох үед үүсэх даатгалын тохиолдлын нөхөн төлбөр:
 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн төлсөн хураамжид ногдох нөхөн төлбөр
 • Мэргэшсэн жолооч, “С”, “D” ангиллын тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох жолоочийн хураамжид ногдох нөхөн төлбөр
 1.  Осолд орсон автомашины фото зураг
 1. Гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирлын хэмжээ / ммэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /
 2. Гэрээт баталгаа/ хуулбар /
 3. Түрээсийн гэрээ /хуулбар/
 4. Даатгуулагчийн өргөдөл
 5. 3дагч этгээдийн бараа бүтээгдэхүүний өртөгийн жагсаалт /ашиг тооцоогүй үнэ/
 6. Холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт /  /цагдаа, галын, мэргэжлийн хяналт, цаг уур  г.м/
 7. Нөхцөл байдлаас хамааран шаардлагатай баримт материал бэлдэх
 1. Даатгалын гэрээт баталгаа /хуулбар/
 2. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
 3. Байгууллагын тодорхойлолт
 4. Гар өргөдөл
 5. Хохирлын хэмжээг тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, акт
 6. Мэргэжлээс хамааран шаардлагтай нөхцөлд хэрэглэгдэх материал
 1. Даатгалын тохиолдол учирсан даруйд 77200088 дугаарын утсанд мэдэгдэх
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбартай гар өргөдлөө дэлгэрэнгүй бичих /өргөдөл утасны дугаар, дансны дугаарыг  оруулсан байх/
 3. Ус алдсан айлын сүүлийн 2 сар төлбөр төлсөн баримт
 4. Дээд айлаас болон өөрөөс нь  эсвэл доод айл руу ус алдсан бол айл тус бүрт ОСК-ын акт
 5. Дээврээс ус алдсан бол СӨХ-ийн тодорхойлолт
 1. Хувийн өргөдөл эсвэл байгууллагын албан бичиг
 2. Даатгалын Гэрээт баталгаа
 3. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт /цагдаа, галын, мэргэжлийн хяналт, цаг уур г.м/
 4. Мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт
 5. Засвар үйлчилгээний газрын нэхэмжлэх
 6. Ослын фото зураг
 7. Эвдрэл гэмтлийн зураг   Банкаар ҮХХ даатгалд:+ нэмэлт
 8. Үл хөдлөхийн гэрчилгээ
 9. Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 10. Конторын акт, тодорхойлолт
 1. Даатгалын баталгаа
 2. Даатгуулагчийн хүсэлт
 3. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
 4. Түрээсийн гэрээ
 5. Бараа бүтээгдэхүүний өртөгийн жагсаалт /ашиг тооцоогүй үнэ/
 1. Ачааг тээвэрлүүлэх замын маршрут, зай, ачаа хүрэх газрыин нэр, боомтын нэр
 2. Ачаа тээвэрлүүүлэх тээврийн төрөл
 3. Ачаа барааны жагсаалт баглаа боодлыин тоо, ачааны дагалдах баримт
 4. Ачаа барааны үнийн дүн бүхий нэхэмжлэх, холбогдох гэрээ, баримт, ачааны дагалдах баримт
 5. Ачааны серийн дугаар, бусад шаардлагатай мэдээлэл

Даатгуулагч нутагтаа бицаж ирсэнийхээ дараа даатгагчаас нөхөн төлбөр авахад дараах бичиг баримтыг үндэслэн нэхэмжилнэ.

 1. Даатгалын тохиолдолтой холбоотой төлсөн төлбөрийг нэхэмжилсэн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээт баталгаа /хуулбар/
 3. Эмнэлгийн байгууллагын нэхэмжлэх / эх хувь, өвчитний нэр, онош, эмнэлгийн тусламж авахаар хандсан огноо, эмчилгээний хугацаа, үзүүлсэн эмчилгээ үйлчилгээний жагсаалтыг огноо болон үнийн дэлгэрэнгүй, төлөх дүнгийн хэмжээ тухайн байгууллагын бланк дээр тамгатай/
 4. Эмчийн бичиж өгсөн эмийн жор, худалдан авсан эм бүрийг үнийн хамт жагсаасан эмийн сангийн тамгатай баримт
 5. Лабораторийн шинжилгээ өгөх шаардлагатай гэж үзсэн эмчийн бичиг, үйлчилгээний үнэ, огноо, нэрийг заавал лабораторийн нэхэмжлэх
 6. Эмчилгээний төлбөр, эм болон бусад үйлчилгээний баримтын эх хувь
 1. Шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт
 2. Амбулаториор эмчлүүлэгсдийн карт
 3. Даатгалын Гэрээт баталгаа
 4. Өргөдөл
 5. Эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа, (лист баталгаажсан байх)
 6. Эмнэлэг, эмчилгээний төлбөр төлсөн баримт
 7. Бусад шаардлагатай бичиг баримт

Зээлдэгчийн эрсдэл:  нэмэлтээр бүрдүүлэх материал:


 1. Банктай байгуулсан зээлийн даатгалын гэрээний хуулбар,
 2. Зээл төлсөн дансны хуулга,
 3. Нас барсаны гэрчилгээ эсвэл НДЕГ-аас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт
 1. Даатгалын баталгаа
 2. Нөхөн төлбөрийн маягт
 3. Төрсөний гэрчилгээний хуулбар
 4. Эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт, магадлагаа
 1. Даатгуулагчийн өргөдөл
 2. Даатгалын гэрээ, даатгалын баталгааны хуулбар
 3. Нөхөн төлбөрийн маягт
 4. Осол болон хохирлын талаарх холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт, магадалгаа
 5. Эмнэлгийн байгууллагын магадалгаа, бичгээр гаргасан дүгнэлт, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
 6. Эмчилгээний карт эмнэлгийн хуудас
Copyright © 2017 Ard Daatgal