by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Та ачаа тээврийн даатгалд даатгуулснаар гарч болох эрсдэлийн хохирол зардлаас бүрэн өөрийгөө бүрэн хамгаалж болох юм.

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:

 

Ачаа тээврийн даатгалд хэн даатгуулах боломжтой вэ?


 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ачаа бараа, эд материал тээвэрлэж байгаа бол тус даатгалд даатгуулах боломжтой.

 

Ачаа тээврийн даатгалд юу даатгуулж болох вэ?

 • Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа

 

Таныг ямар эрсдэлүүдээс даатгадаг вэ?


 • Замын хөдөлгөөн оролцож байх үеийн эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт
 • Цахилгаан, эрчим хүчний
 • Тээвэрлэлтийн үеийн гэнэтийн осол

 

Хэрэв та шаардлагатай гэж үзэж байвал үндсэн эрсдэл дээрээс нэмэгдэл эрсдэлээс сонгон даатгуулах боломжтой. Үүнд:


 • Гадны нөлөөлөл
 • Хулгай /эх биеийн болон жижиг эд ангийн хулгайн/
 • Нэмэлт зардлын /үнэлгээний болон ослын газраас тээвэрлэх зардал/

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:

 

Даатгалын үнэлгээ:


Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож дараах үнийн аль нэгийг сонгоно. Үүнд:

 • Зах зээлийн тухайн үеийн үнэ буюу зах зээлийн жишиг үнээр тооцох
 • Бүртгэлийн үнэ эсвэл баримтанд заасан барааны энгийн дүнгээр тооцох

Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь замын болон тээврийн төрөл, тээвэрлэх зай, барааны ангилал, эрсдэлийн түшингээс хамаарна .

 

Даатгалын үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ?


 • Илгээгчээс ачааг тээвэрлэгчид шилжүүлж эхэлсэн үеэс тээвэрлэгч ачааг хүлээн авагчид хүлээлгэж өгөх хүртэл 30 хоног хүртэлх тогтоосон хугацаанд үргэлжилнэ.

 

#    ХУРААМЖ:

 

Даатгалаас олгогдох нөхөн төлбөрийн хэмжээ ямар байдаг вэ?


Даатгалтай ачаанд даатгалын тохиолдолын улмаас хохирол учирсан бол дараах зүйлүүдийг харгалзан нөхөн төлбөр олгоно.

 • Даатгалын зүйл бүрэн сүйрсэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээнээс даатгал эхэлсэн хугацаанаас бүрэн сүйрэл хүртэлх хугацаанд ногдох элэгдлийг хассан дүнг олгоно.
 • Зах зээлийн үнэлгээгээр тооцсон нөхөн сэргээх засварлах зардлыг олгоно.
 • Уг хохирол даатгуулагчийн буруутай үйлдэлээс шалтгаалсан бол 80%-иар хохирлын дүнгээс тооцож олгоно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal