by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Та жолоочийн албан журмын даатгалд заавал даатгуулах хуулиар ногдсон үүрэгтэйгээс гадна авто тээврийн хэрэгслээ жолоодон зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:

 

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгалд ямар хүмүүс  даатгуулах боломжтой вэ?


 • Бүх ангиллын жолооч нар тус даатгалд даатгуулах боломжтой.

 

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгалд юу даатгуулж болох вэ?


 • Жолоочийн бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага
 • Жолоочийн өөрийн болон зорчигчийн амь нас, эрүүл мэндийн төлөө хүлээх хариуцлага

 

Таныг ямар эрсдэлүүдээс даатгах вэ?


Тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс:

 • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах
 • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөд хохирол учруулах
 • Жолоочийн өөрийн болон зорчигчдын  амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:

 

Даатгалын үнэлгээ:


 • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож болох бөгөөд жолоочийн хариуцлагын доод хязгаар 1,500,000 төгрөг байна.

 

 

#    НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХГҮЙ НӨХЦӨЛ:

 

Тухайн даатгалын онцлогтой холбоотой дараах тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу зарим хэсгийг олгохоос татгалзана. Үүнд:

  • Зорчигчийн буруугаас бусдад учруулсан хохирол
  • Өөрийн жолоодож явсан тээврийн хэрэгсэлд учруулсан хохирол
  • Даатгуулагчийн жолоодох эрхийн үнэмлэхэд заасан ангилалд хамаарахгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодох үеийн хохирол
  • Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол даатгалтай тээврийн хэрэгсэл дотор байсан эд зүйлс
  • Тээвэрлэж явсан ачаанд учирсан хохирол
  • Ан ав хөөх болон уралдааны зориулалтаар ашиглаж явснаас үүдсэн хохирол
  • Жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй, жолоодох эрх нь хасагдсан, зам тээврийн ослын хэрэг нь шүүх, прокурор болон цагдаагийн байгууллагаар шалгагдаж байгаа хүн жолоодсоноос үүдсэн хохирол
  • Даатгуулагч байгууллагатай хөдөлмөрийн буюу ажил гүйцэтгэх эрээгүй хүн жолоодож явах үед гарсан аливаа хохирол
  • Даатгуулагчтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дээрх гэрээний нөхцөл заалтанд өөрчлөлт орсон байж болно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal