by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагчийн түрээслэж буй түрээсийн хөрөнгийг ашиглах явцад санамсар болгоомжгүй үйдэл, санаатай бус үйл ажиллагаанаас үүдэн түрээслүүлэгчийн болон гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдолд сэргээн засварлах, нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Түрээслэгч нь түрээсийн хөрөнгийг ашиглах явцад түрээслүүлэгчийн болон гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Түрээслүүлэгчийн эд хөрөнгөнд хохирол учруулах,
  • Гуравдагч этгээдийн (үүнд: тухайн байр талбайд байгаа бусад түрээслэгч нар байна.) эд хөрөнгөнд хохирол учруулах.
  • Дундын өмчинд хохирол учруулах.

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг тухайн хөрөнгийг ашиглаж буй зориулалт, нийт хэмжээ, бизнесийн онцлогийг харгалзан тогтооно.

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal