by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Ерөнхий хариуцлагын даатгал нь даатгуулагч байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн  үйлчилгээний нөлөөгөөр гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэди хохирол учруулсан тохиолдолд нөхөн төлөх, сэргээн засварлах ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Даатгуулагч байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагааны үеэр гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Даатгуулагчийн санамсар болгоомжгүй үйлдэл, санаатай бус үйл ажиллагааны улмаас.
  • Бусдын амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулах.
  • Бусдын эд хөрөнгөд хохирол учруулах.

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal