by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч байгууллагын эзэмшиж /хариуцаж/ түрээслэж буй бүх төрлийн зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга байгууламжид аливаа гэнэтийн үйл явдлын улмаас эвдрэл, гэмтэл, хохирол гарсан тохиолдолд сэргээн засварлах эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Байгууллагын эзэмшлийн /түрээсийн / хариуцлагын бүх төрлийн зориулалтаар ашиглаж болох үл хөдлөх хөрөнгийн чанартай барилга байгууламж.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Үндсэн эрсдэл:

  • Байгалийн эрсдэл (газар хөдлөлт, галт уул дэлбэрэх, аадар бороо, шороон шуурга, үер ус, хөлдөлт, хөрсний гулгалт, суулт нурангид даруулах, хүчит салхи).
  • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт.
  • Цахилгаан эрчим хүчний (Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал).
  • Ус, чийгний (сантехникийн шугам сүлжээний гэмтэл.

Нэмэлт эрсдэлүүд:

  • Гуравдагч этгээдийн санаатай буюу санамсаргүй үйлдлийн.
  • Гадны нөлөөлөл.
  • Бүх төрлийн гэнэтийн осол.
  • Хулгай дээрмийн эрсдэл.
  • Нэмэлт зардлын даатгал (баримтаар нотлогдох).
Copyright © 2017 Ard Daatgal