by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжид аливаа гэнэтийн эвдрэл гарсан тохиолдолд сэргээн засварлах, нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Даатгуулагчийн эзэмшлийн болон түрээслэж буй бүх төрөл бүрийн машин, тоног төхөөрөмж


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Үндсэн эрсдэл:

  • Галын эрсдэл
  • Байгалийн эрсдэл
  • Сантехникийн эрсдэл

Нэмэлт эрсдэл:

  • Захилгаан эрчим хүчний эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэлийн эрсдэл
  • Ахуйн эрсдэл
  • Хулгай, дээрмийн  эрсдэл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal