by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Энэхүү даатгал нь даатгуулагч компанийн ажилчидад зориулагдсан бөгөөд ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа болон санамсаргүй байдлын улмаас...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Даатгуулагчийн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны үлмаас зорчигч үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлүүдээс даатгах вэ?


  • Мэргэжлийн алдаа.

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal