by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Даатгуулагч байгууллагын өөрийн эсвэл гэрээний дагуу бусдын ачаа, бараа бүтээгдэхүүн, эд материалыг монгол орны нутаг дэвсгэр дээр бүх төрлийн...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


 • Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс  даатгадаг вэ
?


Үндсэн эрсдэл:

 • Замын хөдөлгөөн оролцож байх үеийн эрсдэл.
 • Байгалийн эрсдэл.
 • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт.
 • Цахилгаан, эрчим хүчний.
 • Тээвэрлэлтийн үеийн гэнэтийн осол.

Нэмэлт эрсдэл:

 • Гадны нөлөөлөл
 • Хулгай /эх биеийн болон жижиг эд ангийн хулгайн/
 • Нэмэлт зардлын /үнэлгээний болон ослын газраас тээвэрлэх зардал/

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож дараах үнийн аль нэгийг сонгоно. Үүнд:

 • Зах зээлийн тухайн үеийн үнэ буюу зах зээлийн жишиг үнээр тооцох.
 • Бүртгэлийн үнэ эсвэл баримтанд заасан барааны энгийн дүнгээр тооцох.
Copyright © 2017 Ard Daatgal