by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч эмнэлгийн байгууллагын ажилтан үүргээ гүйцэтгэх үеэр мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учируулсан хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Эмнэлгийн байгууллагын ажилтан /эмч, сувилагч / ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны үлмаас зорчигч үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.


Даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Даатгуулагчийн санамсар, болгоомжгүй үйлдэл, санаатай бус үйл ажиллагааны улмаас.
  • Ажил мэргэжлийн алдаа гаргаж өвчтөн, эмчлүүлэгчид хохирол учруулах.

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг мэргэжлийн онцлогоос хамааран харилцан тохирно.

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal