by

Хөрөнгийн даатгал

Хөрөнгийн даатгал нь даатгуулагч эмнэлгийн байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн хариуцан хэрэглэж байгаа бүх төрлийн хөдлөх хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирахад засан сэргээх эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Хөдлөх хөрөнгө /эд хогшил, эмнэлгийн тавилга, багаж хэрэгсэл /


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Үндсэн эрсдэл:

  • Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
  • Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, аянга, цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, ширүүн мөндөр үер /
  • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, богино холболт, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/
  • Сантехникийн эрсдэл


Нэмэлт эрсдэл:


  • Бүх төрлийн ослын эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэл
  • Хулгай дээрмийн эрсдэл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal