by

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Тус даатгал нь эмнэлгийн байгууллагын эзэмшилийн болон түрээсийн тусгай зориулалтын бүх төрлийн эмчилгээ оношилгооны болон эмнэлэгт ашиглаж байгаа бусад тоног төхөөрөмж машиныг аливаа хохирол, гэмтэлд өртсөн тохиолдолд засварлах зардал эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


 • Бүх төрлийн тооцоолон бодох машин;
 • Эмнэлэгийн тоног, төхөөрөмж;
 • Програм хангамж, мэдээллийн сан;
 • Цахилгаан хэрэгсэл;
 • Тусгай зориулалтынхэмжих шалгах, оношлох, дамжуулах мэдээллийн  тоног төхөөрөмж;


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Үндсэн эрсдэл:

 • Галын эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Сантехникийн эрсдэл

Нэмэлт эрсдэл:


 • Захилгаан эрчим хүчний эрсдэл
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэлийн эрсдэл
 • Ахуйн эрсдэл
 • Хулгай, дээрмийн  эрсдэл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


 • Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal