by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Танай байгууллагын эзэмшиж буй хариуцаж буй бүх төрлийн хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизм  аливаа гэнэтийн явдлын улмаас хохиролд өртвөл тус даатгал нь гарсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл хохирлыг барагдуулан нөхөн олгох зорилготой юм.

#    ЭРСДЭЛ:

 

Даатгалын зүйл:  


  • Барилга угсралт, зам засвар хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйл ажиллагаанд ашигладаг хэнд машин механизм

 

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Ашиглалтын үеийн /зогсоол гаражид хадгалахад үед энэ эрсдэл хамаарахгүй/
  • Галын эрсдэл
  • Байгалийн эрсдэл
  • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл

Хэрэв та шаардлагатай гэж үзэж байвал дараах нэмэгдэл эрсдэлээс сонгон үндсэн эрсдэл дээр нэмэн даатгуулах боломжтой.

  • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн
  • Ахуйн
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
  • Хулгайн

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:

 

Даатгалын үнэлгээ: 


  • Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагч даагуулагч нар харилцан тохиролцоно. Хохиролд орсон даатгалын зүйлийг засварын газар хүртэл тээвэрлэх зардлыг даатгалын үнэлгээнд нэмж тооцон даатгуулж болно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal