by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Хөрөнгийн даатгал нь даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн болон түрээсийн бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөд гэнэтийн хохирол учирахад засан сэргээх эсвэл нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Үл хөдлөх хөрөнгө
  • Хөдлөх хөрөнгө


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Үндсэн эрсдэл:

  • Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
  • Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, аянга, цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, ширүүн мөндөр үер /
  • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, богино холболт, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/
  • Сантехникийн эрсдэл

Нэмэлт эрсдэл

  • Бүх төрлийн ослын эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэл
  • Хулгай дээрмийн эрсдэл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal