by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Танай байгууллагын эзэмшиж буй хариуцаж буй бүх төрлийн тоног төхөөрөмж  аливаа гэнэтийн явдлын улмаас хохиролд өртвөл тус даатгал нь гарсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл хохирлыг барагдуулан нөхөн олгох зорилготой юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:  


 • Бүх төрлийн тоцоолон бодох машин
 • Програм хангамж, мэдээллийн сан
 • Цахилгаан хэрэгсэл
 • Электрон хэрэгсэл
 • Тусгай зориулалтын хэмжих, шалгах, оношлох, дамжуулах, мэдээллийн тоног төхөөрөмж


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


 • Галын
 • Байгалийн
 • Сантехникийн


Хэрэв шаардлагатай тохиолдолд та дараах нэмэлт эрсдэлээс сонгон үндэсэн эрсдэл дээр нэмэн тоног төхөөрөмжөө даатгуулах боломжтой. Үүнд:


 • Цахилгаан эрчим хүчний
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
 • Ахуйн

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


 • Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагц, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.
 • Нарийн төвөгтэй эд анги бүхий зүйлийг даатгахдаа тухайн электрөн тоног төхөөрөмжийн салгаж авч сольж эсвэл засварлаж болох эд анги, блокуудын тус бүрийн үнэ, өртгийг нэг бүрээр нь нарийвчлан гарган түүнийг нэг цогц болгон нийлбэрээр нь нийт даатгалын зүйлийн үнэлгээг тогтоож болно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal