by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагчийн барьж буй зам барилга байгууламж болон түүний угсралт, барилга баригдаж буй орчинд хамааралтай эд хөрөнгөд учирч болох хохирлыг нөхөн сэргээх, засварлах, нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


 • Гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэж байгаа бүх барилга байгууламж
 • Барилгын угсралтын ажлын талбайд байгаа бүх төрлийн бараа материал
 • Техник, тоног төхөөрөмж
 • Машин механизм
 • Барилгын ажилчдын түр сууц, асуулах
 • Усан хангамжийн суваг хоолой
 • Инженерийн шугам сүлжээ


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлүүдээс даатгах вэ?


 • Галын эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл
 • Ус чийгний эрсдэл /сантехникийн шугам сүлжээний гэмтэл /
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдийн эрсдэл;
 • Гадны нөлөөлөл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


Даатгалын үнэлгээг захиалагч гүйцэтгэгчээс барилгын талбайд байрлуулсан тоног төхөөрөмж, буулгасан материалын үнэ хийж гүйцэтгэх ажлын тухайн барилгын төсөвт өртгийг үндэслэн тогтооно.

Copyright © 2017 Ard Daatgal