by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч байгууллагын ажилчид хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндсэн үүргээ гүйцэтгэх явцад санамсар болгоомжгүйн улмаас...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


  • Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа алдаа эндэгдэл гаргах, ажлын ур чадвар дутагдснаас ажил олгогчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


  • Ажиллагсдын санамсар болгоомжгүй үйлдэл

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Хариуцлагын доод хэмжээ нь даатгуулагчийн 6сарын цалингийн нийлбэртэй тэнцүү байх ба даатгуулагч даатгагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal