by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Танай байгууллагын эзэмшилийн болон хариуцаж буй бүх төрлийн зориулалтаат ашигладаг тээврийн хэрэгсэлд аливаа гэнэтийн явдлын улмаас...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Даатгалын эрсдэл Хамгаалалтын нөхцлүүд
Economic Economic plus  Standart  Standart plus Premium
    Экономик Экономик + Стандарт Стандарт+ Премиум
1 Байгалийн эрсдэл 80% 100% 100% 100% 100%
2 Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт 80% 100% 100% 100% 100%
3 Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл 80% 90% 100% 100% 100%
4 Зориулалтын гражид байх үед сантехникийн уснаас учирсан хохирол   90% 100% 100% 100%
5 Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл   80% 90% 100% 100%
6 Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол   70% 90% 100% 100%
7 Ослын бус үед зөвхөн салхины шил, цонхны шил хагарах, гэмтэх / жилд 2 удаа /     90% 100% 100%
8 Жолоо шилжүүлэх үеийн     70% 90% 100%
9 Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл     50% 70% 90%
10 Жолоочийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд)     нийт 100.0₮ хүртэл нийт 200.0₮ хүртэл нийт 500.0₮ хүртэл
11 Зорчигчийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд)    
12 Эд ангийн хулгайн эрсдэл       80% 100%
13 Их биеийн хулгайн эрсдэл       80% 100%
14 Хулгайн сэдлээр учруулсан хохирол     90% 100% 100%
15 Нэмэлт зардлын даатгал*  (гэрээний хугацаанд)      нийт 200.0₮ хүртэл 400.0 хүртэл  нийт 500.0₮ хүртэл
16 Өөрийн буруугаас учирсан тохиолдолд дээрхи нөхөн төлбөрийн хэмжээг дараах хэмжээгээр бууруулна. 20% 20% 10% 5% / 0% 0%


Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд ямар  төрлийн тээврийн хэрэгсэл даатгуулж болох вэ?


  • Бүх төрлийн авто тээврийн хэрэгсэл
  • Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол
#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


  • Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагч, даатгагч харилцан тохиролцоно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal